تنسیومتر

سری Ring-Plate
مدلهای TD3/TD1C
تعیین كشش سطحي و بين سطحي مايعات

سری Drop volume
مدل TVT2
تعیین كشش سطحي مایعات با مکانیزم Dynamic Method

TD4
مدل TD 4
تعیین كشش سطحي و بين سطحي مايعات
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398  |  ۱۶:۳۲