تنسیومتر

سری Ring-Plate
مدلهای TD3/TD1C
تعیین كشش سطحي و بين سطحي مايعات

سری Drop volume
مدل TVT2
تعیین كشش سطحي مایعات با مکانیزم Dynamic Method

TD4
مدل TD 4
تعیین كشش سطحي و بين سطحي مايعات
پنجشنبه 14 اسفند 1399  |  ۲:۵۲