شاخص ذوب

دستگاه اندازه گيري شاخص جریان مذاب سری MI-2
منطبق با استانداردهای
ASTM D1238, D3364
ISO 1133

دستگاه اندازه گيري شاخص جریان مذاب مدل MI-3
منطبق با استانداردهای
ASTM D1238, D3364
ISO 1133

دستگاه اندازه گيري شاخص جریان مذاب مدل MI4
منطبق با استانداردهای
ASTM D1238, D3364
ISO 1133

دستگاه اندازه گيري شاخص جریان مذاب مدل MI-ROBO
منطبق با استانداردهای
ASTM D1238, ISO 1133
BS 2782 ، NF 51-016
شنبه 4 تير 1401  |  ۱۷:۵۲