تقدیرنامه ها
List تقدیرنامه ها

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
همایش تقدیر از تأمین و تولیدکنندگان برتر شرکت پالایش نفت تهران

همایش تقدیر از تأمین و تولیدکنندگان برتر شرکت پالایش نفت تهران
اولین دوره کارگاه تخصصی روان کننده ها

اولین دوره کارگاه تخصصی روان کننده ها
هفدهمین سمینار شیمی تجزیه

هفدهمین سمینار شیمی تجزیه
هفتمین نمایشگاه ایران پلاست

هفتمین نمایشگاه ایران پلاست
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز
هیجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

هیجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز
شرکت پالایش نفت بندرعباس

شرکت پالایش نفت بندرعباس


یکشنبه 6 اسفند 1402  |  ۲۲:۲۲