دستگاه الکل سنج

Alcohol meter ALM-155

                           ·   تعیین غلظت با درصد حجم محلول های ضدعفونی کننده تجاری

             ·  باتوجه به اینکه محلول های ضدعفونی کننده حاوی افزودنی هایی مانند آب و گلیسیرین هستند با این روش           می توان میزان دقیق الکل را اندازگیری کرد.


APDA-0001ov_Disinfection solution_Alcohol Meter_ALM-155.pdf


یکشنبه 6 اسفند 1402  |  ۲۱:۱۶